Go to CoE

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์แลป ๑

 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มุ่งมั่นที่จะให้นักศึกษาเรียนรู้ทันกับความก้าวหน้าในการพัฒนาของเทคโนโลยีสมัยใหม่ เราได้ใช้ทรัพยากรของเราที่มี เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนา เครื่องมือและอุปกรณ์ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการเรียนรู้

รายละเอียด

งานบริการวิชาการ