Go to CoE

ห้องโครงานนักศึกษา

 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สนับสนุนการเรียนการสอน งานโครงงานนักศึกษา

รายละเอียด

งานบริการวิชาการ