Go to CoE

ชุดแขนจับราคาประหยัดเพื่อช่วยบัดกรีแผ่น PCB


 

ความเป็นมา

เนื่องจากในรายวิชาโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นักศึกษาที่ต้องการบัดกรีแผ่น PCB หรือชิ้นงานด้านฮาร์ดแวร์ต่างๆ ประสบปัญหาในหลายอย่างเช่น ชิ้นงานมีขนาดเล็ก ทำงานไปชิ้นงานจะเลื่อน และอันตรายต่อการสูดดมควันจากตะกั่ว จึงต้องการออกแบบชุดแขนจับราคาประหยัดเพื่อช่วยบัดกรีแผ่น PCB ซึ่งจะสามารถช่วยแก้ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นได้ ทั้งยังสามารถนำไปใช้เพื่อการเรียนการสอนได้อีกด้วย

 

วัตถุประสงค์และ ประโยชน์ในการนำไปพัฒนางานประจำ

 

แบบจำลอง

ประกอบไปด้วยแขนช่วยจับบอร์ด PCB จำนวน 3 แขนใช้ข้อต่อชุดละ 8 ข้อต่อ มีแขนระบบไฟสว่าง และแขนพัดลมดูดอากาศใช้ข้อต่อ 12 ชิ้น โดยใช้แบตเตอรี่ 12 VDC เป็นแหล่งจ่าย มีสวิตช์เป็นตัวเปิดปิด ดังแสดงในรูป

 

สรุปผลภาพรวมของแขนจับราคาประหยัดเพื่อช่วยบัดกรีแผ่น PCB VoIP


ตำแหน่ง

ส่วนประกอบ

หน้าที่/การใช้งาน

1

แขนจับ 1

ช่วยจับชิ้นงาน

2

แขนจับ 2

ช่วยจับชิ้นงาน

3

แขนจับ 3

ช่วยจับชิ้นงาน

4

ร่องวางวัสดุ

ไว้วางวัสดุต่างๆ

5

แขนไฟส่องสว่าง

เป็นไฟส่องสว่างแขนงอได้อิสระ

6

แขนจับพัดลมดูดอากาศ

ดูดควันตะกั่วแขนงอได้อิสระ

7

สวิตช์

เปิด-ปิดไฟส่องสว่างและพัดลม

8

ที่วางหัวแรง

ไว้วางหัวแร้ง

9

แบตเตอรี่

จ่ายไฟให้ไฟส่องสว่างและพัดลม


 

การนำแขนจับราคาประหยัดเพื่อช่วยบัดกรีแผ่น PCB ไปใช้งาน

 

สิ่งที่ต้องเพิ่มเติมและปรับปรุงต่อไป

 

เอกสารประกอบ

 

สมาชิกทีม
หัวหน้าโครงการ: นายอนุพงศ์ รองมาก ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วิทยาเขตภูเก็ต)

ทีมงาน:
จัดทำ: ปี 2556

Contact us: anupong (at) coe.phuket.psu.ac.th