Go to CoE

ห้องเก็บอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เพิ่มศักยภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ สนับสนุนนักศึกษาด้านการเรียนการสอน โครงงานวิจัย

รายละเอียด

งานบริการวิชาการ