Go to CoE

ห้องชมรมนักศึกษา

 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนา และงานทางด้านกิจกรรม การทำงานเป็นกลุ่มวิจัย

ห้องชมรมซอฟต์แวร์คลับ

รายละเอียดและกิจกรรมทางวิชาการห้องชมรมฮาร์ดแวร์คลับ

รายละเอียดและกิจกรรมทางวิชาการ