Go to CoE

ประกาศรับสมัครโควตา 14 จังหวัดภาคใต้ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ประกาศรับสมัครโควตา 14 จังหวัดภาคใต้ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ นักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2561


- รายละเอียดประกาศ

Comments :