Go to CoE

รับสมัครกิจกรรมแข่งการเขียนโปรแกรมและแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น ม.อ. วิชาการ 2560

รับสมัครกิจกรรมแข่งการเขียนโปรแกรมและแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น ม.อ. วิชาการ 2560

ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสมัครเข้าร่วมการอบรมและแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการอบรมแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น Mobile Robot กิจกรรม ม.อ. วิชาการ 2560 


ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ม.อ. วิชาการ

[การอบรมและแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์]
สมัครเข้าร่วมได้ที่ https://goo.gl/forms/VSLweGlmTMadOJIg2
แข่งขันในรูปแบบทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน
ณ ห้อง 6702 อาคาร 6 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
08.30 น. รายงานตัว ลงทะเบียน แจกเอกสาร ณ ห้อง 6702
09.00 น. พิธีเปิด
09.15 น. แนะนำการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
12.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00 น. แข่งขันเขียนโปรแกรม
15.30 น. มอบรางวัลและพิธีปิด

[การอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น Mobile Robot]
สมัครเข้าร่วมได้ที่ https://goo.gl/forms/hciqfl19aqTNKZox2
แข่งขันเดี่ยว รับสมัครจำนวนจำกัด
ณ ห้อง 1302A อาคาร 1A วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
08.30 น. ลงทะเบียน
09.00 น. พิธีเปิด
09.10 น. แนะนำการพัฒนาโปรแกรมบน Arduino
10.45 น. แนะนำการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
12.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00 น. ทดสอบหุ่นยนต์บนสนามทดลอง
14.30 น. แข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น
15.30 น. มอบรางวัลและพิธีปิด

ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์นอกเหนือจากที่จัดเตรียมไว้ให้
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 076-276-181 หรือ 076-276-559

Comments :