Go to CoE

โครงการค่ายเยาวชนคอมพิวเตอร์ Com Camp ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560

โครงการค่ายเยาวชนคอมพิวเตอร์ Com Camp ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560

กิจกรรมสำหรับน้องมัธยมศึกษา ที่สนใจเทคโนโลยี ความรู้ทางด้านซอฟแวร์และความรู้ทางด้านฮาร์ดแวร์ ชมรมซอฟแวร์และชมรมฮาร์ดแวร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครกิจกรรม COMCAMP ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560


!!! ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่ายเยาวชนคอมพิวเตอร์ Com Camp ครั้งที่ 11

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่ายเยาวชนคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 11

 

 

รับสมัคร Com Camp ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2560

ชมรมซอฟแวร์และชมรมฮาร์ดแวร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้เล็งเห็นความสาคัญถึงความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ส าหรับเยาวชน จึงได้คิดจัดโครงการค่ายเยาวชนภายใต้ชื่อโครงการ ค่ายเยาวชนคอมพิวเตอร์ หรือ Com Camp เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์

กำหนดการค่ายเยาวชนคอมพิวเตอร์ (Com Camp) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560

  • สิ้นสุดการรับสมัคร 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560
  • วันสุดท้ายของการชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560
  • กิจกรรม Com Camp ครั้งที่ 11 จัดขึ้นวันที่ 19 – 22 ตุลาคม พ.ศ.2560 (รวม 3 วัน)

- สมัคร Com Camp ออนไลน์ได้ที่นี้

- รายละเอียดโครงการและแบบฟอร์มใบสมัคร

ติดต่อสอบถามได้ที่ 076-276181

Comments :