Go to CoE

โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

การบรรยาย การออกเสียงภาษาอังกฤษพื้นฐาน โดย ดร.วศิมน พาณิชพัฒนกุล เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560


Comments :