Go to CoE

CODE Phuket : Training Android Application Development and Internet of Things NodeMCU

CODE Phuket : Training Android Application Development and Internet of Things NodeMCU

CODE Phuket เรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พัฒนาโปรแกรมแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทดีไวซ์ (Android Application Development) และ หลักสูตร พัฒนาความรู้และทักษะด้าน Internet of Things (NodeMCU)


CODE Phuket เรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
--------------------------------------------------------------------------
หลักสูตร พัฒนาโปรแกรมแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทดีไวซ์ (Android Application Development)

ระหว่างวันที่ 27 - 31 กรกฎาคม 2560 
ณ ห้อง 6702 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

รายละเอียดหลักสูตร 
(ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร https://goo.gl/p8EN4c)
ในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือถูกใช้งานเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ 
ในชีวิตประจำวัน โทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยมีมากมาย หลายรุ่น หลายยี่ห้อ 
ซึ่งได้รับความนิยมเรื่อยมา รวมไปถึงอุปกรณ์อื่น ๆ 
ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอย 
ซึ่งในอนาคตจะถูกเชื่อมโยงกันด้วย Internet of Things (IoT)
ทำให้การพัฒนาแอนดรอย ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 
การพัฒนาแอนดรอยแอพพลิเคชั่น จึงเป็นสิ่งที่นักพัฒนา
ต้องให้ความสนใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
--------------------------------------------------------------------------
หลักสูตร พัฒนาความรู้และทักษะด้าน 
Internet of Things (NodeMCU)

ระหว่างวันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2560 ณ
ห้อง 1302A มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

รายละเอียดหลักสูตร 
(ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร https://goo.gl/nfoQb2)
NodeMCU เป็นบอร์ด Microcontroller ที่ได้รับความนิยม ราคาถูก และสามารถพัฒนาได้ง่ายโดยใช้ภาษา Python,
Lua หรือ C++ เช่นเดียวกันกับ Arduino อีกทั้งยังมี built-in WiFi แบบ MIMO และ Mesh network ทำให้สามารถสร้าง IoT sensor / actuator node ได้ง่าย
--------------------------------------------------------------------------
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
ผ่านช่องทางออนไลน์ (เท่านั้น) !!!
===> สนใจสมัครได้ที่ https://goo.gl/VHNs2o <===
--------------------------------------------------------------------------
***ทางโครงการจัดเตรียมอาหารกลางวัน และอาหารว่าง
สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมตลอดระยะเวลาการจัดฝึกอบรม

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ความเป็นเลิศดิจิทัล ภูเก็ต (CODE Phuket)
วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
โทรศัพท์ : 0 7627 6408-9 และ/หรือ 06 2229 9788
อีเมล : codephuket(at)gmail.com 
Facebook :www.facebook.com/codephuket

 

Comments :