Go to CoE

เปิดรับสมัครบัณฑิต AEC ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2

เปิดรับสมัครบัณฑิต AEC ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2

โครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2560


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นวิทยาเขตนานาชาติขนาดกลาง และเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาค ที่มี ความเข้มแข็งทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา ให้แก่นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีความสนใจที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยไม่ต้องผ่านการสอบ คัดเลือกที่จัดโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการรับสมัคร : http://web52.phuket.psu.ac.th/student_admissions/File_sub_news/881.pdf

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 20 มิถุนายน 2560

Comments :