Go to CoE

สอบสัมภาษณ์การรับตรงโดยวิธีพิเศษ(โควตา) รอบสอง ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.อ ภูเก็ต

สอบสัมภาษณ์การรับตรงโดยวิธีพิเศษ(โควตา) รอบสอง ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.อ ภูเก็ต

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียน(โควตา) จำนวน 36 คน


เมื่อวันพุธ ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียน(โควตา) นำโดย ผศ.ดร.อภิชาติ หีดนาคราม รองหัวหน้าภาควิชาฯฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมด้วยคณาจารย์ของภาควิชาฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการ ในการสอบสัมภาษณ์การรับตรงโดยวิธีพิเศษ(โควตา) สำหรับผู้ที่สอบสำภาษณ์ที่ศูนย์กรุงเทพฯ มีนักเรียน ผ่านการเข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน 13 คน และวิทยาเขตภูเก็ต จำนวน 36 คน สรุปมีนักเรียนจากการ รับตรงโดยวิธีพิเศษ(โควตา) รวมทั้งสิ้น 49 คน

ภาพกิจกรรม Facebook

Comments :