Go to CoE

พิธีไหว้คูรและมอบทุนนักศึกษาทุนเรียนดี ประจำภาคการศึกษา 2557

พิธีไหว้คูรและมอบทุนนักศึกษาทุนเรียนดี ประจำภาคการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต จัดพิธีไหว้ครูแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์พร้อมมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ปีการศึกษา 2558 โดยมีรองศาสตราจารย์ภูวดล บุตรรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต เป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาท พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยมี นายคมสันต์ กาญจนสิทธิ์ รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต คณาจารย์ และบุคลากร ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมิวเตอร์ เข้าร่วมและได้มอบทุนให้กับนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดี ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต จำนวน 18 ทุน ประจำภาคการศึกษา 2/2557 ณ ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต


Comments :