Go to CoE

แนะแนวหลักสูตรการศึกษาต่อ แนะนำอาชีพและสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อใน ม.อ. ภูเก็ต ปีการศึกษา 2559

แนะแนวหลักสูตรการศึกษาต่อ แนะนำอาชีพและสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อใน ม.อ. ภูเก็ต ปีการศึกษา 2559

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  เข้าร่วมโครงการ แนะแนวหลักสูตรการศึกษาต่อ แนะนำอาชีพและสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ใน ม.อ. ภูเก็ต ปีการศึกษา 2559


ในช่วงเดือนมิถันายน - เดือนสิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้เข้าร่วมโครงการ  “แนะแนวหลักสูตรการศึกษาต่อ   แนะนำอาชีพและสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อใน  ม.อ.ภูเก็ต   ปีการศึกษา  2559” โดยมีการจัดประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ นั้น สร้างแรงจูงใจให้นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนสร้างการรู้จักรวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของวิทยาเขตภูเก็ต  ณ   จังหวัด  พังงา พัทลุง  ประจวบคีรีขันธ์  และเพชรบุรี

Comments :