Go to CoE

การศึกษาในระดับปริญญาตรีการศึกษาระดับปริญญาตรี

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | หลักสูตรปริญญาตรีเป็นหลักสูตร เรียน 4 ปี จบ หน่วยการเรียน 140 หน่วยกิต ใน1-2 ปี แรก จะเรียน เกี่ยวกับพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ปี 3-4 นักศึกษาก็จะทำการเลือกศึกษาภายใต้ 4 สาขาหลัก คือ ในระหว่างปี สุดท้ายของการเรียน จะมีการจัดทำซีเนียร์โปรเจ็คซึ่งเป็นวิชาที่ มี 6 หน่วยกิต นักศึกษาจะได้ประสบการณ์ การปฎิบัติหน้าที่ เป็นเวลา 240 ชั่วโมงเต็ม

หลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปรับปรุง 2559 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปรับปรุง 2559 | แผนการศึกษา | คำอธิบายรายวิชา |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปรับปรุง 2553 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปรับปรุง 2553 | แผนการศึกษา | คำอธิบายรายวิชา |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปรับปรุง 2549 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปรับปรุง 2549 | แผนการศึกษา | คำอธิบายรายวิชา |

คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะขอฝึกงาน สำหรับหลักสูตรปรับปรุง 2553 ประกาศคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะขอฝึกงาน สำหรับหลักสูตรปรับปรุง 2553

วิธีการเปิดรับสมัคร

FAQ

ติดต่อสอบถาม
นางสาวสุวภัทร จินดา
เบอร์โทรศัพท์ 076-276117
อีเมล์ : suwapat@coe.phuket.psu.ac.th