Go to CoE

CoE NEWS
HIGHLIGHT
CODE Phuket : Training Android Application Development and Internet of Things NodeMCU

CODE Phuket : Training Android Application Development and Internet of Things No

CODE Phuket เรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พัฒนาโปรแกรมแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทดีไวซ์ (Android Applicatinew

ประกาศรับสมัครโควตา 14 จังหวัดภาคใต้ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ประกาศรับสมัครโควตา 14 จังหวัดภาคใต้ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ นักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ หลักสูตรวิศวกร new

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำเสนอบทความทางวิชาการที่ Novi Sad ประเทศเซอเบีย

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำเสนอบทความทางวิชาการที่ Novi Sad ประเทศ

อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำเสนอบทความ LoRa Smart Parking for Phuket Smart City ที่ Novi Sanew

รับสมัครกิจกรรมแข่งการเขียนโปรแกรมและแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น ม.อ. วิชาการ 2560

รับสมัครกิจกรรมแข่งการเขียนโปรแกรมและแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น ม.อ. วิชาการ 256

ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสมัครเข้าร่วมการอบรมและแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการอบรมแข่งขันnew

รับสมัคร!! อบรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ IoT

รับสมัคร!! อบรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ IoT

โครงการพัฒนาเครือข่ายความเข้มแข็งด้านบริการวิชาการ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จั...

ประกาศ!! ผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ประกาศ!! ผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยสงขลาน

ผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ในกิจจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล ซึ่งกำลังจะเป...

งานแสดงผลงานนักศึกษา สาขา ICT-CoE ปีการศึกษา 2559 - Senior Project Showcase, ICT- CoE 2016

งานแสดงผลงานนักศึกษา สาขา ICT-CoE ปีการศึกษา 2559 - Senior Project Showcase, ICT

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว...

โครงการค่ายเยาวชนคอมพิวเตอร์ Com Camp ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560

โครงการค่ายเยาวชนคอมพิวเตอร์ Com Camp ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560

กิจกรรมสำหรับน้องมัธยมศึกษา ที่สนใจเทคโนโลยี ความรู้ทางด้านซอฟแวร์และ...

MORE
MORE