Go to CoE

การศึกษาในระดับปริญญาโทการศึกษาในระดับปริญญาโท

 

ด้วยความร่วมมือกับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภาควิชาวิศวกรรมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ตได้มีการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาโดยใช้หลักสูตรจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ การศึกษาจะมีทั้งการเรียนที่วิทยาเขตหาดใหญ่และอีกส่วนหนึ่งโดยอาจารย์บัณฑิตที่วิทยาเขตภูเก็ต

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มุ่งผลิตวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักวิเคราะห์และประยุกต์ได้อย่างเชี่ยวชาญ เป็นผู้นำทางวิชาการที่สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้งานได้จริงเป็นที่ยอมรับ พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและเอื้ออาทรต่อสังคม ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดการเรียนการสอนใน 4 แขนงดังต่อไปนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.coe.psu.ac.th/th/interest/masterplan.html

อาจารย์บัณฑิตประจำวิทยาเขตภูเก็ต

วิธีการเปิดรับสมัคร
ผู้สนในสามารถสมัครได้ทั้งปีที่ http://www.coe.psu.ac.th/th/interest/registeronline.html

เกี่ยวกับทุนการศึกษา
เพื่อเป็นการสนับสนุนนักศึกษาด้านค่าใช้จ่าย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดสรรทุนสำหรับนักศึกษา ได้ที่ http://www.coe.psu.ac.th/th/interest/scholars.html

ติดต่อสอบถาม
นางสาวสุวภัทร จินดา
เบอร์โทรศัพท์ 076-276117
อีเมล์ : suwapat@coe.phuket.psu.ac.th