Go to CoE

โปรแกรมช่วยคนพิการ คว้ารางวัล NSC 2009

โปรแกรมช่วยคนพิการ คว้ารางวัล NSC 2009

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต ซึ่งได้เข้าร่วมการแข่งขันโครงการ NSC 2009 ครั้งที่11 โดยในครั้งนี้หมวดโปรแกรมช่วยคนพิการ สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ชื่อผลงาน ระบบอีเลิร์นนิ่งภาษามือไทย โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ ซึ่งเป็นระบบช่วยในการเรียนรู้วิชาพื้นฐานทางด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับผู้พิการทางหู ซึ่งประกอบด้วยบทเรียน และ แบบทดสอบหลังเรียน โดยข้อมูลที่แสดงผลอยู่ในรูปแบบ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหววิดีโอ ภาพสามมิติ คำอธิบายภาษาอังกฤษ และ คำอธิบายภาษาไทย บทเรียนของภาษาไทยครอบคลุมคำศัพท์พื้นฐานที่ควรรู้ และ ประโยคภาษาไทยเบื้องต้น นอกจากนี้ยังได้เริ่มนำการอ่านปากมาช่วยในการสื่อสารกับคนปกติได้ โดยการดำเนินงานนี้ได้รับความช่วยเหลือจาก อาจารย์จุรี โก้สกุล และทีมงานจากหน่วยบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล


กิจกรรม แข่งขัน : NSC 2009 ครั้งที่ 11 

รางวัล : รองชนะเลิศอันดับที่ 2

ชื่อผลงาน
ระบบอีเลิร์นนิ่งภาษามือไทย โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ

เจ้าของผลงาน
นางสาวนูซีลา กลาบอ
นางสาวสุนทรี นภิบาล

อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์อัมรินทร์ ดีมะการภาพกิจกรรม
http://www.facebook.com/Computer.Engineering.PSU.Phuket.Campus

Comments :