Go to CoE

กิจกรรมทำบุญถวายภัตราหารแด่พระสงฆ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มอ.ภูเก็ต 2560

กิจกรรมทำบุญถวายภัตราหารแด่พระสงฆ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มอ.ภูเก็ต 2560

วันที่ 28 มกราคม 2560 คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มอ.ภูเก็ตได้จัดทำบุญประจำปีเพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร โดยมี ดร.คมสันต์ กาญจนสิทธิ์ รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ณ.อาคาร 6 ห้อง 6602 โดยมีกิจกรรมทำบุญถวายภัตราหารแด่พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป และมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือให้พรเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจเป็นศิรีมงคลแก่นักศึกษาอีกด้วย


Comments :