Go to CoE

ประกาศรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ โคตา ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ประกาศรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ โคตา ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ประกาศรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษโคตา รอบที่ 2 เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี GPAX มากกว่า 2.50 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทั่วทั้งประเทศ


ประกาศรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควตา) รอบที่ 2 (GPAX มากกว่า 2.50) นักเรียนในโรงเรียนทั่วประเทศหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2560

- เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2560

- สนใจดูรายละเอียดได้ที่ เอกสารประกาศ หรือที่เว็บไซต์ http://www.phuket.psu.ac.th/student_admissions

- สมัคร online ได้ที่ https://admissions-phuket.psu.ac.th

- ติดต่อสอบถามได้ที่ : 076-276117 หรือ 076-276197

รายละเอียดเอกสารประกาศ

แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา 

แบบฟอร์มใบตรวจสุขภาพ 

Facebook : ภาพและข้อมูลกิจกรรม บรรยากาศการเรียน การสอน

 

 

ทุนการศึกษา

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถดูรายละเอียดการขอทุนเรียนดีเยี่ยมหรือทุนทุนความสามารถพิเศษทางคอมพิวเตอร์ ได้ที่หน้าทุนการศึกษา

รายละเอียดทุนการศึกษา

Comments :