Go to CoE

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำเสนองานวิจัยที่งาน The 8th National Conference Information Technology

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำเสนองานวิจัยที่งาน The 8th National Conference Information Technology

นายวิศิษฎฺ์ ศรีมาลา นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง ระบบเก็งกำไรตลาดหุ้นด้วยการถัวเฉลี่ย (Forex trading system using Martingale algorithm) โดยมี ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงานประชุมวิชาการ The 8th National Conference Information Technology ที่ โรงแรม ดีวาน่า พลาซ่า อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ ในวันที่ 26-27 ตุลาคม 2559


Comments :