Go to CoE

รับสมัครกิจกรรม COMCAMP ครั้งที่ 10

รับสมัครกิจกรรม COMCAMP ครั้งที่ 10

ข่าวดีสำหรับน้องๆมัธยมศึกษา ที่สนใจเทคโนโลยี ความรู้ทางด้านซอฟแวร์ (Software)และความรู้ทางด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) ชมรมซอฟแวร์และชมรมฮาร์ดแวร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครกิจกรรม COMCAMP ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559


!!! ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่ายเยาวชนคอมพิวเตอร์ Com Camp ครั้งที่ 10

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่ายเยาวชนคอมพิวเตอร์


รับสมัคร Com Camp ไปถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559

ชมรมซอฟแวร์และชมรมฮาร์ดแวร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้เล็งเห็นความสาคัญถึงความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ส าหรับเยาวชน จึงได้คิดจัดโครงการค่ายเยาวชนภายใต้ชื่อโครงการ “ค่ายเยาวชนคอมพิวเตอร์” หรือ “Com Camp” เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์

กำหนดการค่ายเยาวชนคอมพิวเตอร์ (Com Camp) ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559

- รายละเอียดโครงงการและแบบฟอร์มใบสมัคร

- กำหนดการค่ายเยาวชนคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 10

- สมัคร Com Camp ออนไลน์ได้ที่นี้

Comments :