Go to CoE

นักศึกษาภาควิชาผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ NSC 2016

นักศึกษาภาควิชาผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ NSC 2016

ทีมจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต ผ่านเข้าแข่งขันต่อระดับประเทศรอบชิงชนะเลิศจำนวน 2 โครงการ

เนคเทค ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จัดโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 ระดับภาคใต้ ในวันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี ทีมที่ผ่านเข้ารอบประกวดในรอบที่สอง จาก ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต ทั้งหมด 9 ทีม ซึ่ง ทีมจาก ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถคว้ารางวัลได้ดังนี้
 
โครงการที่ผ่านเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ในระดับประเทศ จำนวน 2 โครงการ
18p15s0085 แอปพลิเคชันเครือข่ายสังคมด้านกีฬา (Social Stadium Finder) ในหัวข้อ Mobile Application
พัฒนาโดย: นายทศพล นวลช่วย 
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ 
 
18p14s0010 โปรแกรมจำลองการผันน้ำลงทะเลด้วยเครื่องผลักดันน้ำ ในหัวข้อโปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พัฒนาโดย: นางสาวเปมิกา รองเดช, นายปิยพันธ์ รอดคืน และ นางสาวกมลพรรณ วงศ์เลิศประดิษฐ์
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.อภิชาติ หีดนาคราม
 
โครงการที่ได้รับเงินรางวัลในรอบที่ 2 จำนวน 9,000 บาท จำนวน 2 โครงการ
18p12s0104 บาสเก็ตบอล แอนดรอยด์แอพพลิเคชั่น ในหัวข้อโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
พัฒนาโดย: นายโภคี บุญนรากร
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ 
 
18p33s0056 ฟาร์มอัจฉริยะ  ในหัวข้อ Internet of Things
พัฒนาโดย: นายวัชโรทัย รุ่งแสงอโณทัย และ นายชญานันท์ อุดมลาภ
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ 
 
ภาพบรรยากาศการแข่งขัน:

Comments :