Go to CoE

นักศึกษาภาควิชาคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 NSC 2015

นักศึกษาภาควิชาคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 NSC 2015

ผลงานที่สุดแห่งระบบชุดคำสั่ง TUPS พัฒนาโดยนายศักรินทร์ คำมณี นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มี ดร.วโรดม วีระพันธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ อ. กุลวรรธน์ เชาวนวาที เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ใน การแข่งพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC 2015)  ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ จ.กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17-20 มีนาคม 2558 


โครงการประเภทโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับนิสิต นักศึกษา  มีโครงการที่ผ่านการพิจารณารอบที่ 2 ในระดับภูมิภาค เพื่อเข้าแข่งขันในระดับประเทศทั้งหมด 13 โครงการ ซึ่งมีผลการแข่งขันดังนี้
 
(ไม่มีรางวัลที่1)
รางวัลที่ 2: ที่สุดแห่งระบบชุดคำสั่ง
รางวัลที่ 3: ก-ฮ ฟอร์ ฟัน
รางวัลที่ 3: สื่อการเรียนรู้ นาฬิกาพาเพลิน
รางวัลชมเชย: ระบบวิเคราะห์วงสวิงเพื่อเพิ่มศักยภาพนักกีฬากอล์ฟ
 
นายศักรินทร์ คำมณี (โอม) ได้เปิดเผยว่าโครงการนี้ ได้แรงบันดาลใจจากการที่เป็นตัวแทนของภาควิชาฯ เข้าร่วมแข่งขัน ACM/ICPC มาหลายครั้ง จึงอยากได้ระบบที่สามารถใช้งานได้ง่าย และลดข้อจำกัดหลาย ๆ อย่างที่ระบบอื่น ๆ ไม่มี จึงมีความคิดพัฒนาระบบนี้ขึ้นมา และมีการเพิ่มความสามารถในการทำงานด้านต่าง ๆ เช่นมีระบบตรวจคำตอบอัตโนมัติ, การจับลอก, ฟังก์ชั่นต้องห้าม, การทำงานแบบขนาน รวมถึงใช้การพิสูจน์ตัวตนผ่าน PSU Passport อีกด้วย หลังจากนั้น ระบบนี้ถูกนำไปใช้งานจริง โดย ดร.วโรดม วีระพันธ์, อ.จักรพันธ์ สัวบุตร และ อ.กุลวรรธน์  เชาวนวาที ในรายวิชาที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมหลาย ๆ วิชา ทำให้ลดภาระของอาจารย์ผู้สอน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สามารถฝึกฝนการเขียนโปรแกรมได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพของระบบนี้ได้เป็นอย่างดี ทางภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
 
ผู้ที่สนใจสามารถทดลองใช้งานได้ที่ http://x.coe.phuket.psu.ac.th/judge/
 
 
 
 
 

Comments :