Go to CoE

NSC 2015 ทีมนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผ่านเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ

NSC 2015 ทีมนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผ่านเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ

ดร.วโรดม  วีระพันธ์ รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำทีมนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมเข้าประกวด การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC 2015) รอบรองชนะเลิศ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งมีผลการแข่งขันดังนี้


หัวข้อ: 17p12s0012 ที่สุดแห่งระบบเขียนชุดคำสั่ง    
นายศักรินทร์ คำมณี 
อ.ที่ปรึกษา:  ดร.วโรดม  วีระพันธ์ 
อ.ที่ปรึกษาร่วม: อ.กุลวรรธน์ เชาวนวาที
ได้รับเงินสนับสนุนเป็นเงิน 9,000 บาท และ ได้เข้าแข่งขันต่อในรอบชิงชนะเลิศ ที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 18-20 มีนาคม 2558
 
หัวข้อ: 17p14s0005 ระบบวัดลมและก๊าซอเนกประสงค์
นายปวริศ ภูมิวัฒนะ, นายเพรียวพันธุ์ แสนเงิน, นายปิยวิทย์ ตันติสาครเขต  ได้รับเงินสนับสนุนเป็นเงิน 9,000 บาท
อ.ที่ปรึกษา:  ดร.วโรดม  วีระพันธ์ 
 
หัวข้อ: 17p14s0006 ระบบวัดน้ำฝนแบบออนไลน์
นายณรงค์ฤทธิ์ ชูจันทร์ ได้รับเงินสนับสนุนเป็นเงิน 9,000 บาท
อ.ที่ปรึกษา:  ดร.วโรดม  วีระพันธ์ 
 
หัวข้อ: 17p11s0105ความอ้างว้างจากนรก   
นายณฤกษ์ ดีชัยยะ ได้รับเงินสนับสนุนเป็นเงิน 9,000 บาท
อ.ที่ปรึกษา:  ดร.วศิมน พาณิชพัฒนกุล
 
หัวข้อ: 17p13s0103พจนานุกรมรูปภาพ 
นางสาวฐิติมา อื้อมุกดากุล
ได้รับเงินสนับสนุนในรอบแรก เป็นเงิน 3,000 บาท
อ.ที่ปรึกษา: อ.อัมรินทร์  ดีมะการ
 
ภาพกิจกรรม Fackbook 
 
 
 
 
 
 

Comments :