Go to CoE

รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์  ดร.วโรดม  วีระพันธ์ และ นายศักรินทร์  คำมณี ในผลงาน ระบบแข่งขันการเขียนโปรแกรมออนไลน์

รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ดร.วโรดม วีระพันธ์ และ นายศักรินทร์ คำมณี ในผลงาน ระบบแข่งขันการเขียนโปรแกรมออนไลน์

รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์  ดร.วโรดม  วีระพันธ์ และ นายศักรินทร์  คำมณี ในผลงาน "ระบบแข่งขันการเขียนโปรแกรมออนไลน์"


สำนักวิจัยและพัฒนา กองบริการการศึกษา สำนักประกันคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัย อุทยานวิทยาศาสตร์ และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกันจัดงาน “วันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์” (A PSU DAY OF PRIDE) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ขึ้นในวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมี รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นประธาน มอบรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ให้กับ ดร.วโรดม  วีระพันธ์ และ นายศักรินทร์  คำมณี ในผลงาน "ระบบแข่งขันการเขียนโปรแกรมออนไลน์" โปรแกรมนี้ มีวัตถุประสงค์ไว้สำหรับ ให้ นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ทำการเขียนโปรแกรมและส่งคำตอบเข้าสู่ระบบเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถในด้านการเขียนโปรแกรมได้

 

Comments :