Go to CoE

รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2556

รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2556

รางวัลชมเชย
ผลงานเรื่อง "ระบบแข่งขันการเขียนโปรแกรมออนไลน์"
โดย นายศักรินทร์ คำมณี จาก ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
และ ดร.วโรดม วีระพันธ์ (อาจารย์ที่ปรึกษา)


นายศักรินทร์ คำมณี จาก ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้พัฒนา ระบบแข่งขันการเขียนโปรแกรมออนไลน์ โดยมี ดร.วโรดม วีระพันธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ อ.กุลวรรธน์ เชาวนวาที เป็น อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม โครงการนี้ ได้รับรางวัล ชมเชย จากงาน นวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2556

โปรแกรมนี้ มีวัตถุประสงค์ไว้สำหรับ ให้ นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ทำการเขียนโปรแกรมและส่งคำตอบเข้าสู่ระบบเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถในด้านการเขียนโปรแกรมได้

https://dev.ohmcoe.com/

Comments :