Go to CoE

นักศึกษาภาควิชาฯผ่านการคัดเลือก Angel in the city 2014

นักศึกษาภาควิชาฯผ่านการคัดเลือก Angel in the city 2014

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA โดย ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ จัดกิจกรรมคัดเลือกผู้ประกอบการรายใหม่ หรือ Soft Pitch เข้าบ่มเพาะ ในกิจกรรม Angel in the city 2014 ณ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ภาคใต้ (ภูเก็ต)


ขอแสดงความยินดีกับ นศ. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ปี 4 ประกอบด้วย
1. น.ส. ภัคจิรา ทรงอาวุธ 
2. นาย สรวิศ ทรงคุณ
3. นาย พีรณัฐ แจ่มจรัส
4. นาย เจษฎา ดิษโสภา
โดยมี ดร. วโรดม  วีระพันธ์ และ อ.จักรพันธ์ สัวบุตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
 
ได้นำเสนอหัวข้อพัฒนา software ไทย มีชื่อว่า Be tourism และ Barge productions ในโครงการ Angel in the city จัดโดย SIPA
ซึ่ง นศ. กลุ่มนี้ ได้ผ่านการคัดเลือกจากรอบ Design thinking ที่มีทีมเข้าแข่งขันกว่า 60 ทีม โดย นศ. จะได้สิทธิ์ในการอบรม การทำธุรกิจทางด้าน software 
และ ได้รับเงินสนุบสนุน ทุนละ 25,000 บาท เพื่อใช้เป็นทุนสนับสนุนในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมอบรม และ เข้าแข่งขัน software ในรอบถัดไป
 
 

Comments :